Historisk vandrerute «Heradsmarka»

Kjerkevegen

Fra Grue kirke til Grue gamle kirke

Haugsgutua

 

Veien fra kirkebakken og vestover over mot elven, går til verken og gården Tomterstad. Den møter Kjerkevegen (Gamle kongevegen), og passerer to gårder ved Nordre Haug. De to gardene lå også ved elvekanten, sammen med Syndre Haug. Dette var da et ring-tun. Alle husene lå etter hverandre og dannet et åpent tun i midten.


Haugsgutua

The road from the churchyard and heading west towards the river goes to the works and farm at Tomterstad.  This meets the church road (Gamle kongevegen) and passes two farms at Nordre Haug. The two farms were also situated on the banks of the river, together with Syndre Haug. This was a ring-tun, a circular yard. All the buildings were positioned one after the other, forming an open yard in the middle.

 

Gravhauger

I området her er det påvist flere gravhauger og gjort funn fra vikingetiden og middelalderen. Det ble gjort funn som er registret og gjenstandene er i Oldsaksamlingene.


Burial mounds

A number of burial mounds have been discovered in this area, with finds dating back to the Viking Age and the Middle Ages. Finds from here have been recorded, and the artefacts are kept in the Oldsaksamling collections.

 

Haug
Gnr. 20  bnr. 1

HaugHaug; Gnr. 20  bnr. 2. / Haug; Farm no. 20  title no. 2

En del av HaugDenne gården er en del av Haug gårdene som ble flyttet fra elvekanten og delt.  / This farm is one of the Haug farms that were relocated away from the banks of the river and divided.

Denne gården er nevnt første gang i 1407. Brevet er satt opp i nordgarden på Haug som ligger i Grue sokn i Solør “j nordgarenom a Haughe sæm ligger i Grafw sokn i Soolægum”. På 1400 tallet var denne garden tillagt Olavs-Alteret i Mariakirken i Oslo.


Haug
Farm no. 20  title no. 1

The first mention of this farm is in 1407. The deed can be seen in Nordgarden in Haug, which is situated in the parish of Grue in Solør (j nordgarenom a Haughe sæm is located in Grafw sokn in Soolægum). This farm was added to Olavs-Alteret at St Mary’s Church in Oslo in the 15th century.

 

Sander
Gnr. 18  bnr. 1  | Gnr. 18  bnr. 3  |Gnr. 18.  bnr. 7, 8 og 11


Sander
Farm no. 18 title no. 1  |  Farm no. 18 title no. 3  |  Farm no. 18. title nos. 7, 8 and 11

Gårder ryddet i vikingtidenDisse gardene er trolig ryddet i vikingetiden og delt opp flere ganger. Det gamle tunet lå ved elvekanten og er flyttet lengre vekk fra elven, slik at det ikke skulle være så flomusatt. / These farms were probably cleared in the Viking Age and divided up on a number of occasions. The old yard was situated on the banks of the river and has been relocated further away from the river so that it is not as susceptible to flooding.

 

Hornbekk

Hornbekk lå ved elvekanten og var en storgard på 1500-tallet. Første kjente oppsitter var Kolbjørn og brukte Hornbekk fra 1593. Denne gården hadde sameieskog med en del grannegarder helt til Rotna på Grue Finnskog, og hadde sommer beite der. Denne gården hadde mange underbruk og samdrift med andre garder i området. (Svarvarstua, Skeibinderstua, Spinnerihaugen, Navarhaugen, Smedstua, Kurvmakerstua, Møllerstua, Kveinhaugen, Sagstua, Sagerud, Kværnbråten, Sundmannsstua, Sundkøya) Dette var små plasser som ofte var husmannsplasser eller bosteder, ofte bare ei lita stue med to rom. Det var som regel de som var bosatt på plassen som gav plassen navnet, fordi at håndverket de utførte, gav stedet navn.

Dette store området ble seiere delt opp, og danner grunnlaget for mange garder, bruk og tomter for villaer. Skogen er solgt og delt opp og mange av brukene på Finnskogen er selv eiere. Det er ikke synlige tufter etter husene på gården Hornbekk i dag.


Hornbekk

Hornbekk was situated on the banks of the river and was a large farm in the 16th century. Its first known tenant farmer was Kolbjørn, who farmed Hornbekk from 1593. This farm co-owned forests with a number of neighbouring farms all the way to Rotna at Grue Finnskog, and it had its summer pastures there. This farm had many sub-farms and operated jointly with other local farms. (Svarvarstua, Skeibinderstua, Spinnerihaugen, Navarhaugen, Smedstua, Kurvmakerstua, Møllerstua, Kveinhaugen, Sagstua, Sagerud, Kværnbråten, Sundmannsstua, Sundkøya.) These were small places that were often smallholdings or homes, often comprising just a small sitting room with two rooms. The people who lived in a place generally gave the place its name, because the name was derived from the work they did.

This large site was divided up later, forming the basis for many farms, holdings and plots for houses. The forest has been sold and divided up, and many Finnskogen farmers own part of it. There are no visible remains of the buildings at Hornbekk farm today.

Gå til toppen