Historisk vandrerute «Heradsmarka»

Kjerkevegen

Fra Grue kirke til Grue gamle kirke

Kirkenær gard
Gnr. 21  bnr. 1

Kirkenær gardHovedbygningen på Kirkenær gard tatt 2016 Foto: O.R.M. / The main building at Kirkenær Gård. Photo taken in 2016 by O.R.M.

I 1836 ble denne gården flyttet hit, nær Grue Kirke. Denne gården var opprinnelig Syndere Haug og lå på elvekanten, vestover fra nåværende gård. Alle husene ble bygget nye. Det første våningshuset brant og nåværende ble bygget. Her ble det etablert landhandel, kommisjonshandel, brennevinshandel og skysstasjon. Grue private realskole holdt til i den nordre delen av hovedbygningen. Under krigen ble det etablert lokaler for forsyningsnemnda på Kirkenær gård. Dette var en ordning til innpå 1950–tallet. På andre siden av veien, inntil jernbanen, sør for kirkegården ligger det et sted som heter Pelerud og var stedet for innlosjerende i tilknytning til skysstasjon. Navnet Pelerud ble til ved at brennevin ble målt i «pel», en pel var ca 0,24 liter.

Kirkenær GardKirkenær gard

Gården har to stabbur, bryggerhus, fjøs og en stor låve fra 1898. Skogen var et sameie med de andre Hauggårdene og Hornbekk - Sander. Seterskogen lå i Storberget på Grue Finnskog. Sander skogen lå ved plassene Sollia og Veggelustorpet, ved sjøen Skadsen.

Denne skogen har skiftet eiere flere ganger. Det ble mulig-gjort ved at sameie ble delt slik at gårdene fikk sin skog. Etter det har underbruk også fått tildelt skog.

Etter brennevins handelen opphørte (1895), ble det bygget et forretningsbygg nærmere Kirkenær jernbanestasjon. Bygget hvor handelsvirksomheten var, ble revet. Det lå ved sørøstre hjørne, mot veien og kirkebakken (Hestevollen).

Kirkenær-hjørnet 1907Kirkenær-hjørnet 1907

Bildet viser forretningen Schøyen bygde i sentrum, når handelsvirksomheten opphørte på gården. Dette stedet ble kalt “Kirkenærhjørnet”. Samvirkelaget holdt til i dette bygget i en årrekke. I andre etasje var kontorer og leiligheter. 

Schøyen familien kom til å spille hovedrollen i driften av kornmagasinet, og når det gjalt avviklingen av dette og opprettelsen av Grue Sparebank. Kornmagasinet var plassert ved Grue Prestegard og solgt til Ole Bredesen Opset. Det ble revet. Vi vet ikke om det ble satt opp igjen. Sparebanken fikk tilhold på Møllerud på Tjura.

Fra kornmagasin til sparebankTegning fra boka: «Fra kornmagasin til sparebank» av Gunnar Tanga. / Drawing from the book: “Fra kornmagasin til sparebank” [From granary to savings bank] by Gunnar Tanga.


Kirkenær gard
Farm no. 21  title no. 1

This farm was moved to this location near Grue Church in 1836. This farm was originally known as Syndere Haug and was situated on the banks of the river, to the west of the present-day farm. All the buildings were new. The first farmhouse burned down, so the present-day one was built. A village shop, commissary, a brennevin shop and coaching inn were all established here. Grue private realskole, a secondary school, was located in the northern part of the main building. Premises for the forsyningsnemnda, the rationing board, were established at Kirkenær Gård during the Second World War. This situation continued until the 1950s.  There is a place by the name of Pelerud on the other side of the road, adjacent to the railway and south of the churchyard, and this was where people took lodgings when visiting the coaching inn. The name Pelerud came about due to the fact that brennevin, a kind of Norwegian aquavit, was measured in “pel”. A pel was around 0.24 litres.

This farm has two storehouses, a washhouse, a cowshed and a huge barn dating back to 1898. The forest was co-owned by this and the other Haug farms and Hornbekk - Sander. Seterskogen was located in Storberget at Grue Finnskog. The Sander forest was situated at Sollia and Veggelustorpet, on the banks of Lake Skadsen.

This forest has changed hands on a number of occasions. This was made possible by dividing the estate so that each farm received their own forests, and then the sub-farms were also allocated forests.

An office building was built closer to Kirkenær railway station when the brennevin shop stopped trading in 1895. The building that was used as a shop was demolished. This was situated at the southeast corner, towards the road and the churchyard (Hestevollen).

The illustration shows the business built by Schøyen in the village centre when the shop ceased trading on the farm. This place was known as Kirkenærhjørnet. The cooperative society worked at this building for a number of years. Offices and apartments were situated on the second floor. The Schøyen family ended up playing a leading role in the running of the granary, and also when it was closed down and Grue Sparebank, the Grue savings bank, was created. The granary was situated at Grue Prestegård and sold to Ole Bredesen Opset. The building was then demolished. Whether it was re-erected is unknown. The savings bank was based at Møllerud in Tjura.

Gå til toppen