Historisk vandrerute «Heradsmarka»

Kjerkevegen

Fra Grue kirke til Grue gamle kirke

Søndre Skulstad
Prestegården Gnr. 15  bnr. 51

Denne gården ble prestegård i 1774. Sokneprest Hans Gjerdrum hadde kjøpt gården i 1755. I mellomalderen tilhørte denne garden prosten ved Mariakirken i Oslo. I 1774 ble det bestemt at gården skulle slås sammen med den gamle prestegarden. Gjerdrum og hans familie  hadde bosatt seg på det ny prestegarden. De følte det utrygt å bli boende på den gamle prestegården, da elvebruddet kom stadig nærmere. Stabburet i prestegården er det eneste huset som, Iver Hesselberg bygde, etter at han flyttet inn i prestegården. Iver Hesselberg var prest i Grue da Grue Gamle kirke brant i 1822.

 

Prestegården


Søndre Skulstad
Prestegården Gnr. 15  bnr. 51

This farm became a vicarage in 1774. Parish priest Hans Gjerdrum bought the farm in 1755. This farm belonged to the dean of St. Mary’s Church in Oslo in the Middle Ages. A decision was made in 1774 to merge the farm with the old vicarage. Gjerdrum and his family lived at the new vicarage. They felt unsafe remaining at the old vicarage as the river came closer and closer. The storehouse at the vicarage is the only building constructed by Iver Hesselberg after he moved into the vicarage. Iver Hesselberg was the priest in Grue when the old Grue Church burned down in 1822.

 

Innspill fra grunneier:

Søndre Skulstad

Prestegård fra 1774 til 2015.

Kirkerom i salen som lå i 1 etasje i sørøstlige delen, fra 1822 til 1828. I mellomalderen tilhørte Søndre Skulstad prosten i Mariakirken i Oslo. En tilknytning som flere nabogårder også hadde. 

Sogneprest Hans Gjerdrum kjøpte gården i 1755. Den ble lagt til prestegården i 1774 samtidig som Prestegården flyttes hit. Elveutbruddet hadde da kommet så nære at det ikke var trygt
lenger på den gamle prestegården.

Nytt hovedhuset blir oppført i 1775. Huset ble oppført i tømmer med torvtak. I 1795 så blir det panelt og får den fasaden vi ser i dag. Rundt 1840 så røstes taket om og det legges takstein. I 1870 så byttes det til store empirevindu i 1. etasje mot syd, samt at det kommer til moderne verandaer i sveitserstil. Ved renoveringer i 1928 byttes alle vinduer og sveitserverandaene byttes ut med tempelgavler. 1968/1970 så er det igjen total renovering. Da blir inngangen flyttet til baksiden. Gjennom hele 1800-tallet så hadde det vært en rektangulær gårdsplass på forsiden 60x80 m. Omgitt av driftsbygninger. Det er kun stabburet som prest Iver Hesselberg satte opp i 1818 som står igjen i dag. På nordsiden som i dag er gårdsplass var det en hage på 4 mål. Huset og stabburet er fredet. 


Input from the landowner:

Søndre Skulstad

Vicarage from 1774 to 2015.

Church area in the hall on the first level in the southeastern part, from 1822 to 1828

Søndre Skulstad belonged to the dean of St. Mary’s Church in Oslo in the Middle Ages.  Several adjacent farms also had this link.

Parish priest Hans Gjerdrum bought the farm in 1755.  It was added to the vicarage in 1774 when the vicarage was relocated to this site. By then, the river had come so close that the old vicarage was no longer safe.

 A new main building was erected in 1775. It was made of timber, with turfed roofs. It was panelled in 1795, which gave it the façade we see today. The roof was taken up in around 1840 and roof tiles were laid.  Large empire windows were fitted on the first level to the south in 1870, and modern, Swiss-style verandahs were added. All windows were replaced during the 1928 renovations, and the Swiss verandahs were replaced with temple gables. The building was completed renovated again in 1968/1970. The entrance was relocated to the back at that time. There had been a rectangular courtyard, 60 x 80 m in area, at the front throughout the 19th century. This was surrounded by outbuildings. Only the storehouse built by priest Iver Hesselberg in 1818 still remains. There was a one-acre garden on the north side, which is now a courtyard.

The house and storehouse are protected.

 

Øde Skulstad
Gnr. 14  bnr. 1 | Gnr. 14.  bnr. 3

I mellomalderen hørte denne gården til Olavsalteret i Mariakirken i Oslo. Denne ble slått sammen med Nonne-kloster-godset. I perioder var dette drevet sammen med prestegården. Det var Kongen som i realiteten hadde eiendomsretten til Mariakirken og klostergodset.

Øde Skulstad


Øde Skulstad
Farm no. 14  title no. 1  |  Farm no. 14  title no. 3

This farm belonged to Olavsalteret at St. Mary’s Church in Oslo in the Middle Ages. This was merged with the convent estate. This was run together with the vicarage on occasions. The King was actually the owner of St. Mary’s Church and the monastic estate.

 

Nordre Skulstad
Gnr. 13. bnr. 1

Skulstad ble rydda i vikingtiden og var lagt til Olavs-alteret Mariakirken i Oslo. Første kjente oppsitteren er Loden på Skulstad på 1300-tallet (Loden a Skulastadom). Han gav deler av Floksenga til prestebolet i Grue.

Nordre Skulstad


Nordre Skulstad
Farm no. 13  title no. 1

Skulstad was cleared in the Viking Age and became part of Olavsalteret at St. Mary’s Church in Oslo. The first known sitting land tenant at Skulstad is Loden, in the 14th century (Loden a Skulastadom). He gave parts of Floksenga to the priest’s holding in Grue.

 

Byerønningen
Gnr. 17  bnr. 6 –9

Våningshuset er bygget ca. 1800 og første delen av huset kan ha stått der når Grue Gamle kirke brant.

Byerønningen


Byerønningen
Farm no. 17  title nos. 6 to 9

The farmhouse was built in around 1800, and the first part of the house may have been there around the time of the fire at the old Grue Church.

Gå til toppen